REGULAMIN SPRZEDAŻY

I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Definicje

1.      Ilekroć w regulaminie niniejszym pojawią się następujące sformułowania, należy je rozumieć w sposób wskazany poniżej: 

1.1.       adres e-mail sprzedawcy – poczta internetowa sprzedawcy, działająca pod adresem handel@tech-ko.pl,

1.2.       dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

1.3.       dostawca – to podmiot, który dostarcza produkt lub przesyłkę od sprzedawcy do klienta lub z powrotem,

1.4.       galeria internetowa – platforma teleinformatyczna działająca pod adresem www.tech-ko.pl, na której można oglądać produkty, tworzyć zamówienie lub zapytanie ofertowe oraz na której sprzedawca umieszcza inne informacje; za pośrednictwem galerii internetowej nie można zawrzeć bezpośrednio umowy sprzedaży,

1.5.       klient: zawierająca lub zamierzająca zawrzeć ze sprzedawcą umowę sprzedaży:

-     prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową osoba fizyczna, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych ale umożliwiającą zawieranie ze sprzedawcą umów sprzedaży,

-     osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną,

-     fundacja lub stowarzyszenie,

-     jednostka państwowa lub samorządowa,

1.6.       media społecznościowe – platforma teleinformatyczna, inna niż galeria internetowa, działająca w formie strony internetowej lub aplikacji internetowej, za pośrednictwem której sprzedawca kontaktuje się z klientami i pokazuje swoje produkty, w tym m. in. działająca pod adresem: www.facebook.com,

1.7.       produkt – rzecz ruchoma oferowana przez sprzedawcę w ramach umowy sprzedaży,

1.8.       przedsiębiorca – jest to klient, który we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego,

1.9.       przesyłkaprodukt zapakowany i wysłany lub gotowy do wysłania do klienta, na podstawie złożonego przez niego zamówienia,

1.10.   regulamin – niniejszy regulamin,

1.11.   salon – miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez sprzedawcę, gdzie klient może obejrzeć niektóre produkty, zawrzeć umowę sprzedaży, odebrać i zwrócić produkty oraz uiścić i otrzymać zwrot uiszczonej ceny, działające pod adresem: ul. Lotnicza 9, 58-260 Bielawa,

1.12.   sprzedawca – Krzysztof Oleksak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Oleksak ZAOPATRZENIE TECHNICZNE TECH-KO, ul. Lotnicza 9, 58-260 Bielawa, NIP: 8821461686, REGON: 381994123,

1.13.   umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów, zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem, na skutek złożenia przez klienta zamówienia lub zapytania ofertowego,

1.14.   zamówienie – złożone sprzedawcy oświadczenie woli klienta, iż zamierza on zawrzeć z nim umowę sprzedaży, zawierające wskazanie o jakie produkty chodzi i inne elementy istotne umowy,

1.15.   zapytanie ofertowe – oświadczenie klienta, iż jest zainteresowany zakupem produktów sprzedawcy po cenie innej niż wskazana w galerii internetowej, a także zawierające inne propozycje co do zawieranej umowy.

§ 2

Cel regulaminu

1.      Regulamin niniejszy określa zasady prowadzenia przez sprzedawcę działalności gospodarczej, w tym:

1.1.       zasady funkcjonowania galerii internetowej,

1.2.       zasady składania przez klienta zamówień,

1.3.       zasady zawierania umów sprzedaży,

1.4.       zasady zapłaty za produkty,

1.5.       zasady zwrotu zapłaconej ceny,

1.6.       zasady dostarczania przesyłek,

1.7.       zasady składania reklamacji i rozpatrywania ich przez sprzedawcę,

1.8.       zasady zarządzanie danymi osobowymi klientów,

1.9.       zasady przetwarzania danych osobowych,

1.10.   inne prawa i obowiązki sprzedawcy i klientów.

§ 3

Podstawowe zasady działania sprzedawcy

1.        Sprzedawca nie prowadzi przedsiębiorstwa handlu detalicznego, a tylko i wyłącznie handel hurtowy, tj. sprzedaż na rzecz przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń oraz jednostek państwowych i samorządowych.

2.        Umowy sprzedaży mogą zawierać ze sprzedawcą klienci, którzy są przedsiębiorcami, bez względu na to w jakiej formie prowadzą działalność gospodarczą oraz fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki państwowe i samorządowe. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży detalicznej na rzecz konsumentów, tj. osób fizycznych dokonujących czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.        Klient może kontaktować się ze sprzedawcą, w celu zawierania umów sprzedaży oraz we wszelkich innych sprawach, w szczególności poprzez:

3.1.       adres e-mail sprzedawcy,

3.2.       drogę pocztową na adres sprzedawcy: ul. Lotnicza 9, 58-260 Bielawa,

3.3.       media społecznościowe.

3.4.       salon,

3.5.       telefon pod numerem 513990333.

4.        Na wypadek gdyby kontakt między sprzedawcą i klientem oraz zawieranie umów między nimi miał miejsce przez środki komunikacji elektronicznej, w tym strony internetowe, galerię internetową, media społecznościowe lub przy innym wykorzystaniu usług elektronicznych, sprzedawca informuje, iż do ryzyka związanego z korzystaniem z usług elektronicznych, należy zaliczyć m.in. wirusy komputerowe, próby wyłudzeń, kradzieży danych, kradzież środków pieniężnych, programy szpiegujące, a nadto wszelkie inne bezprawne działania osób trzecich, które mogą się skończyć szkodą materialną lub niematerialną po stronie klienta.

5.        Sprzedawca podejmuje wszelkie zgodne z prawem działania w celu zminimalizowania ryzyka wskazanego w ust. 4 powyżej. Dodatkowe informacje w tym zakresie, jeżeli nie zostały udzielone w niniejszym regulaminie, każdy z klientów może uzyskać po wysłaniu w tym przedmiocie zapytania do sprzedawcy.

6.        Klient zobowiązuje się nie wykorzystywać galerii internetowej, żadnej jego części jak również jakichkolwiek innych elektronicznych i teleinformatycznych platform używanych przez sprzedawcę w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi prawa, w tym zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym w żaden ze sposobów wskazanych w ust. 3 paragrafu niniejszego ani dostarczania za jego pośrednictwem jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

7.        Korzystanie z galerii internetowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez urządzenie klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Opera lub Safari i minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

8.        Na prośbę klienta sprzedawca wyjaśni znaczenie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu oraz umowy sprzedaży.

II.                POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

§ 4

Procedura zawierania umów sprzedaży

1.        Klient może przeglądać produkty sprzedawcy w galerii internetowej lub w inny dostępny sposób.

2.        Klient może zakupić produkt, który jest dostępny u sprzedawcy, w chwili składania zamówienia przez klienta.

3.        W celu uzyskania informacji czy dany produkt (w tym wyświetlany w galerii internetowej) jest dostępny u sprzedawcy oraz we wszelkich innych kwestiach, w tym dążących do zawarcia umowy sprzedaży, klient może skierować do sprzedawcy zapytanie poprzez:

3.1.   adres e-mail sprzedawcy,

3.2.   drogę pocztową na adres sprzedawcy: ul. Lotnicza 9, 58-260 Bielawa,

3.3.   media społecznościowe.

3.4.   salon,

3.5.   telefon pod numerem 513990333.

3.        Jeżeli dany produkt jest dostępny u sprzedawcy, zgodnie z uzyskanymi od niego informacjami, klient może złożyć zapytanie co do jego ceny, chyba że cena została już uwidoczniona przy produkcie. Sprzedawca podaje ceny jednostkowe produktów w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.

4.        Jeżeli klient zamierza zamówić produkt wyświetlany w galerii internetowej powinien:

4.1.       wybrać produkty, które zamierza kupić wraz z ich ilością, poprzez kliknięcie przy wybranym produkcie przycisku „dodaj do zamówienia” lub innego o podobnym znaczeniu,

4.2.       złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz wyrażeniu zgody na związanie jego treścią, poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku, potwierdzającego złożenie oświadczenia o treści jak wyżej,

4.3.       złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią polityki ochrony danych osobowych i wykorzystania plików cookies oraz zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku, potwierdzającego złożenie oświadczenia o treści jak wyżej,

4.4.       następnie wybrać dla dodanych do tej pory do koszyka produktów jedną z następujących opcji:

4.4.1.      kliknąć przycisk „pobierz zapytanie ofertowe” – jeżeli klient zamierza negocjować warunki płatności, dostawy, terminu realizacji lub upustu,

4.4.2.      kliknąć przycisk „pobierz zamówienie”, jeżeli jest już zdecydowany na określone produkty, a chciałby się wyłącznie dowiedzieć czy są one dostępne w tej chwili w asortymencie sprzedaży, a w efekcie zawrzeć umowę sprzedaży,

4.5.       w dalszej kolejności należy wypełnić ściągnięty formularz zamówienia lub zapytania ofertowego, podając, w zależności od tego kim jest klient, swoje dane takie jak m.in.:

4.5.1.      dane prowadzonej działalności gospodarczej,

4.5.2.      dane fundacji lub stowarzyszenia,

4.5.3.      dane jednostki państwowej lub samorządowej,

4.5.4.      dane osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

4.5.5.      imię i nazwisko

4.5.6.      dokładny adres siedziby, w tym ulicę, numer domu, miasto i kod pocztowy,

4.5.7.      numer telefonu,

4.5.8.      adres email,

4.5.9.      numer właściwego rejestru, w tym numer identyfikacji podatkowej.

4.6.       wysłać do sprzedawcy ściągnięty i wypełniony formularz zamówienia lub zapytania ofertowego w jeden ze sposób wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. Klient wyraża zgodę na kontakt ze strony sprzedawcy na dane i adresy wskazane w wypełnionym formularzu zamówienia lub zapytania ofertowego.

5.      Wypełnienie i przedstawienie sprzedawcy w jakikolwiek sposób przez klienta zarówno zapytania ofertowego jak i zamówienia, stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, która jest wiążąca dla klienta przez okres 5 dni roboczych, od daty doręczenia zapytania ofertowego lub zamówienia do sprzedawcy.

6.      W odpowiedzi na zamówienie sprzedawca, w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania, podaje:

6.1.       które produkty są u niego dostępne i w jakim zakresie akceptuje zamówienie,

6.2.       łączny koszt zamówionych produktów,

6.3.       koszt dostawy zamówionych produktów do klienta,

6.4.       koszt opakowania – w tym w przypadku gdy klient życzy sobie aby produkt posiadał specjalne opakowanie i opakowanie takie jest dostępne, 

6.5.       inne informacje, jeżeli są one potrzebne.

7.      Jeżeli sprzedawca zaakceptuje zamówienie wyłącznie co do części produktów lub w innym zakresie, pomiędzy stronami dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży wyłącznie w tym zakresie lub co do tych produktów – w pozostałym zakresie zamówienie przestaje wiązać. Oświadczenie woli co do akceptacji sprzedawca może złożyć klientowi w dowolny sposób. Jeżeli pomiędzy klientem a sprzedawcą nie doszło do porozumienia co do kosztów dostawy lub opakowania, umowa sprzedaży jest wiążącą w zakresie zaakceptowanych przez sprzedawcę produktów, strony zaś dalej prowadzą negocjacje w spornym zakresie, w tym dostawy i opakowania. Sprzedawca może jednak odstąpić od umowy w terminie 5 dni roboczych od jej zawarcia, jeżeli strony w tym czasie nie dojdą do porozumienia co do spornych kwestii.

8.        W odpowiedzi na zapytanie ofertowe sprzedawca, w terminie 5 dni roboczy od jego otrzymania, podaje:

8.1.       które produkty są u niego dostępne,

8.2.       jakie produkty akceptuje w zaproponowanej przez klienta cenie,

8.3.       jaką cenę proponuje na inne produkty, co do których klient wskazał inną cenę niż okazaną w galerii internetowej, a której to sprzedawca nie zaakceptował,

8.4.       łączny koszt zaakceptowanych produktów,

8.5.       koszt dostawy zaakceptowanych produktów do klienta,

8.6.       koszt opakowania – w tym jeżeli klient życzy sobie aby produkt posiadał specjalne opakowanie i opakowanie takie jest dostępne,

8.7.       inne informacje jeżeli są one potrzebne i inne ewentualne oferty.

9.      Jeżeli sprzedawca zaakceptuje zapytanie ofertowe wyłącznie co do części produktów lub w innym zakresie, pomiędzy stronami dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży wyłącznie w tym zakresie lub co do tych produktów – w pozostałym zakresie zapytanie ofertowe przestaje wiązać. Jeżeli pomiędzy przedsiębiorcą a sprzedawcą nie doszło do porozumienia co do kosztów dostawy lub opakowania, umowa sprzedaży jest wiążącą w zakresie zaakceptowanych przez sprzedawcę produktów, strony zaś dalej prowadzą negocjacje w spornym zakresie, w tym dostawy i opakowania. Sprzedawca może jednak odstąpić od umowy w terminie 5 dni roboczych od jej zawarcia, jeżeli strony w tym czasie nie dojdą do porozumienia co do spornych kwestii.

10.  Wskazanie przez sprzedawcę jaką cenę sprzedawca proponuje na inne produkty, co do których klient wskazał inną cenę niż w galerii internetowej, a której to sprzedawca nie zaakceptował, zgodnie z ust. 8.3 poczytuje się za nową ofertę, obowiązującą przez okres 3 dni roboczych.


 

§ 5

Realizacja umów sprzedaży

1.      Po zawarciu pomiędzy sprzedawcą a klientem umowy sprzedaży na adres e-mail klienta lub w inny dostępny sposób przesyłane jest potwierdzenie zawarcia umowy wraz z ewentualnymi dodatkowymi informacjami.

2.      Faktura lub inny dowód sprzedaży, wysyłane są do klienta, dopiero po dostawie produktów, chyba że co innego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub sprzedawca zdecyduje się wysłać ten dokument wcześniej. Dowód sprzedaży może być wysłany na adres e-mail klienta.

3.      Jeżeli w skład produktu wchodzą dodatkowe elementy wyposażenia, instrukcje obsługi lub konserwacji, karta gwarancyjna (jeżeli na produkty została udzielona gwarancja) sprzedawca dołącza je do przesyłki. Do przesyłki dołączane są również inne dokumenty, jeżeli są wymagane przez odrębne przepisy.

4.      Sprzedawca może utrwalić fotograficznie lub w inny sposób stan wysyłanych do klientów produktów i samej przesyłki.

5.      Sprzedawca może wysłać przesyłkę do klienta dopiero po otrzymaniu zapłaty. Do tego czasu może wstrzymać się z wydaniem produktów.

6.      Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych produktów na adres znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pomocą:

6.1.       dostawcy ustalonego przez strony,  

6.2.       klient może również wybrać opcję odbioru przesyłki lub produktu w sklepie i uiszcza związaną z tym płatność na rzecz sprzedawcy,

6.3.       w inny sposób ustalony przez strony.

7.      Podane w ustępie 6 niniejszego paragrafu sposoby dostawy mają zastosowanie tylko do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli klient chce zamówić produkt na adres znajdujący się poza tym obszarem, powinien skontaktować się odrębnie ze sprzedawcą.

8.      Sprzedawca wysyła przesyłkę do klienta w terminie od 1 do 20 dni roboczych lub w innym terminie wskazanym klientowi. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania częściowych dostaw zamówienia.

9.      Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki i produktów, które się w niej znajdują, przechodzi na klienta z chwilą jej wydania dostawcy lub klientowi, jeżeli odbiera on produkty ze sklepu.

10.  Klient przed odebraniem przesyłki ma obowiązek sprawdzić jej stan, w tym otworzyć ją w obecności dostawcy. Jeżeli klient stwierdzi jakiekolwiek uszkodzenia przesyłki lub produktów nią przesyłanych, niezwłocznie powinien poinformować o tym dostawcę i sporządzić w jego obecności protokół w formie pisemnej, w których wskazane zostaną wszystkie uszkodzenia przesyłki lub produktów. Klient powinien zażądać egzemplarza takiego protokołu od dostawcy. Sprawdzenie przesyłki i produktów w obecności pracownika dostawcy może podlegać osobnej opłacie, określonej w cenniku dostawcy. Brak przeprowadzenia procedury opisanej w niniejszym punkcie pozbawia klienta rękojmi, jeżeli została ona udzielona na podstawie indywidualnych ustaleń.

11.  Szczegółowe zasady dostarczania przesyłek z produktami za pomocą dostawcy określa regulamin tego dostawcy.

12.    Po zawarciu umowy sprzedaży klient może złożyć nowe zamówienie, na nowe produkty, co nie oznacza jednak anulowania poprzedniego. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży na żadnej podstawie, chyba że co innego zostanie ustalone ze sprzedawcą.

13.    Klient może zawsze skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania aktualnych informacji o realizacji umowy sprzedaży, w sposób wskazany w § 3 ust. 3 regulaminu. Klient może się również skontaktować ze sprzedawcą w przypadku gdy występują wątpliwości co do korzystania z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem lub inne pytania co do właściwości produktu.


§6

Płatność i ceny

1.        Wszelkie ceny, podawane przez sprzedawcę:

1.1.       są określone w złotych polskich (PLN) lub innej walucie, jeżeli zostało to wyraźnie wskazane i jest zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

1.2.       nie zawierają odpowiedniego podatku VAT (są cenami netto), chyba że sprzedawca jasno wskaże, iż wskazana cena jest ceną brutto (zawierającą podatek VAT).

2.        Klient może dokonać zapłaty w ramach wykonania umowy sprzedaży:

2.1.       przelewem internetowym,

2.2.       gotówką w salonie,

2.3.       w inny dostępny u sprzedawcy sposób.

3.        Sprzedawca przyjmuje od klientów płatności w złotych polskich (PLN) lub w innych walutach, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.III.             RĘKOJMIA I GWARANCJA

§ 7
Warunki rękojmi dla klientów

1.        Sprzedawca udziela rękojmi na produkty po uzyskaniu zapytania w tym przedmiocie, na warunkach wskazanych klientowi lub ustalonych z  nim, które potwierdzone zostaną w formie elektronicznej lub pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.        Jeżeli klient nie zwróci się do sprzedawcy z zapytaniem jak w ust. 1 paragrafu niniejszego wszelka odpowiedzialność sprzedawcy za produkty nabyte przez na podstawie umowy sprzedaży jest wyłączona, w tym odpowiedzialność za jakiekolwiek wady lub nieprawidłowe wykonanie produktów. Wyłączona jest również odpowiedzialność sprzedawcy przewidziana w przepisach o rękojmi. Sprzedawca nie odpowiada również za uszkodzenia produktów w transporcie.


§ 8
Gwarancja jakości

1.         Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości, w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, na produkty.

2.         Produkty mogą być objęte gwarancją jakości udzielaną przez podmiot inny niż sprzedawca (gwarant), którym najczęściej jest producent produktu. Jeżeli gwarancja taka została udzielona, sprzedawca wraz z zakupionym produktem przekazuje klientowi dokument gwarancyjny. Warunki tak udzielonej gwarancji będą zawarte w dokumencie gwarancyjnym lub w innym miejscu wskazanym przez gwaranta. 

3.         Jeżeli na produkt udzielona została gwarancja jakości i klient zamierza wykonywać swoje uprawnienia z niej wynikające, powinien wysłać reklamację bezpośrednio do gwaranta. Sprzedawca może ale nie musi być pośrednikiem między klientem a gwarantem – co zależy od jego decyzji podjętej w każdym jednostkowym przypadku.


IV.             USŁUGI ELEKTRONICZNE, DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

§ 9

Usługi elektroniczne

1.         Podczas korzystania z galerii internetowej klient korzysta z usług elektronicznych, w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczonych przez sprzedawcę. Przy korzystaniu z mediów społecznościowych klient korzysta z usług elektronicznych świadczonych przez właścicieli danej strony internetowej. Regulaminy świadczenia usług drogą elektronicznych przez dane strony zawarte zostały poniżej:

1.1.  Facebook.com: https://www.facebook.com/policies?ref=pf

1.2.  Presta Shop: https://www.prestashop.com/en/privacy-policy

1.3.  Hekko.pl: https://www.hekko.pl/regulaminy.htmlhttps://www.hekko.pl/polityka_prywatnosci.html

2.             Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana m. in. gdy:

2.1.  zamówienie zostało anulowane,

2.2.  umowa sprzedaży została wykonana,

2.3.  skutek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

3.         Klient nie może złożyć reklamacji dotyczącej świadczenia usług elektronicznych przez sprzedawcę i sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

§ 10

Przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę oraz pliki cookies

Sprzedawca przetwarza dane osobowe oraz korzysta z plików cookies na zasadach wskazanych w Polityce Ochrony Danych Osobowych i Wykorzystania Plików Cookies, którą można znaleźć pod następującym adresem:

https://tech-ko.pl/index.php?id_cms=8&controller=cms

DZIAŁ V

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Sprzedawca może przeprowadzać wszelkiego rodzaju promocje, w wybranym przez siebie zakresie i czasie. Każda promocja będzie posiadała swój własny regulamin, chyba że nie będzie tego wymagał jej charakter.

2.        Sprzedawca może zmienić postanowienia niniejszego regulaminu, wskazując jednocześnie, termin wejścia w życie danej zmiany. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowego brzmienia regulaminu.

3.        Regulamin niniejszy każdorazowo zawierać będzie datę od jakiej obowiązuje w danym brzmieniu oraz linki do wcześniejszych wersji.

4.        Regulamin niniejszy ma zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży, zawartych od dnia 15 marca 2019 roku.

5.        Wszelkie spory między przedsiębiorcą a sprzedawcą rozpatrywać będą sądy właściwe miejscowo ze względu na siedzibę sprzedawcy, a właściwe dla tych sporów jest prawo polskie.